ALGEMENE VOORWAARDEN KOLIBRIE MARKETING

Download algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: September 2022

1.                ALGEMEEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kolibrie Marketing. In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven definities, zowel in enkelvoud als in meervoud, de daarachter geplaatste betekenis:

 

Definities                           

Betekenis

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Aanvangsdatum

de datum van aanvang van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Diensten

de werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever verricht zoals beschreven in de Overeenkomst.

Opdrachtnemer

Kolibrie Marketing geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73796557

 

Meerwerk

de werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de initieel overeengekomen werkzaamheden als genoemd in de Overeenkomst vallen.

Opdrachtgever

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van Diensten verstrekt.

Overeenkomst

de overeenkomst van opdracht tussen Partijen voor het verrichten van één of meerdere diensten.

Partijen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Vervanger

heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 4.1.

Voorstel

elk schriftelijk voorstel van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten.

 

2.                TOEPASSELIJKHEID

2.1.            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, waaronder het Voorstel en de Overeenkomst en alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en andere overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer aanbiedt of zich verbindt/zal verbinden om Diensten te verrichten voor Opdrachtgever.

2.2.            Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer zal in deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en/of de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

2.3.            Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen, waarna die algemene voorwaarden in aangepaste vorm van toepassing zullen zijn op nadien uitgebrachte Voorstellen, nadien uitgevoerde Diensten, nadien gesloten Overeenkomsten, nadien aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden uit bestaande Overeenkomsten en op nadien ontstane rechtsverhoudingen.

 

3.                TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1.            De Overeenkomst komt tot stand op met moment dat een Voorstel door Opdrachtgever expliciet dan wel impliciet wordt aanvaard. Het Voorstel wordt door Opdrachtgever tevens aanvaard door de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, af te nemen of doordat Opdrachtnemer met de uitvoering van de Diensten is aangevangen.

3.2.            Het Voorstel wordt gedurende 14 dagen gestand gedaan, tenzij het Voorstel anders vermeldt.

3.3.            Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Voorstel of de Overeenkomst binden Opdrachtnemer niet.

3.4.            Een samengestelde prijsopgave in het Voorstel verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.            Alle door Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) zijn bindend en kunnen niet door Opdrachtgever worden herroepen.

3.6.            Alle aanbiedingen, offertes en Voorstellen van Opdrachtnemer, ongeacht of deze op haar website, bij speciale offerte, in prijscouranten, vakbladen, personeelsopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer worden ingetrokken.

 

4.                UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.            Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop, en de perso(o)n(en) door wie, de Diensten worden uitgevoerd. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de perso(o)n(en) te vervangen door perso(o)n(en) met gelijke of vergelijkbare deskundigheid (de Vervanger). Alle opdrachten aan Opdrachtnemer worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

4.2.            Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen zeggenschap over de werkzaamheden van Opdrachtnemer en/of de eventuele Vervanger. Opdrachtnemer en/of diens Vervanger is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren.

4.3.            Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer en de eventuele Vervanger alle informatie en alle middelen ter beschikking te stellen, die voor de goede uitoefening van de overeengekomen Diensten noodzakelijk of redelijkerwijs wenselijk zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4.            Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever Meerwerk verricht, is Opdrachtnemer gerechtigd het Meerwerk in rekening te brengen op basis van de ten tijde van het uitvoeren van het Meerwerk door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven en bedragen.

 

5.                PRIJS EN BETALING

5.1.            Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de vergoedingen en kosten verschuldigd die zijn overeengekomen in de Overeenkomst. De vergoedingen en kosten worden per maand, per kwartaal, per jaar, per periode, bij de start- of na levering en/of volbrenging van de Dienst in rekening gebracht. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen en kosten door middel van een factuur in rekening.

5.2.            Alle aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en kosten zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen.

5.3.            In het geval van periodiek verschuldigde vergoedingen is Opdrachtnemer bevoegd deze vergoedingen van tijd tot tijd aan te passen. Opdrachtnemer zal hiervan mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze tariefwijziging, zal Opdrachtgever verplicht zijn Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen, binnen 14 dagen na ontvangst van deze tariefwijziging. Na verstrijken van dit termijn wordt Opdrachtgever geacht de tariefwijziging van Opdrachtnemer te aanvaarden.

5.4.            Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en kosten dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst of op de factuur anders is vermeld.

5.5.            Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 5.4 genoemde termijn heeft betaald, dan is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening aan Opdrachtnemer. In het geval van een handelsovereenkomst ex artikel 6:119a BW geldt –in plaats van de wettelijke rente- een contractuele rente van 2% per maand of pro rata gedeelte van een maand.

5.6.            Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming van Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. In het geval van een handelsovereenkomst ex artikel 6:119a BW bedragen de hiervoor bedoelde kosten tenminste 15% van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 250,-) en EUR 30,- aan administratiekosten.

5.7.            Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de vooruitbetaling te doen en/of de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

6.                AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1.            Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.

6.2.            De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe en indirecte schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitdrukkelijk en voor zover mogelijk uitgesloten.

6.3.            Voor zover de aansprakelijkheid door Opdrachtnemer niet is uitgesloten, is de schade voor een gebeurtenis, waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer ten aanzien van de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd. Indien er door de verzekering geen uitkering wordt uitgekeerd dan wel bij afwezigheid van een verzekering, dan is de schade in alle gevallen beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schuldig is in het kader van de Opdracht. Indien en voor zover Opdrachtnemer onverminderd het voorgaande aansprakelijk zou zijn, zal die aansprakelijkheid voor een of meer gebeurtenissen onder de Overeenkomst nimmer meer bedragen dan het bedrag genoemd in de vorige volzin.  

6.4.            In geval van overmacht zal Opdrachtnemer zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot, ziekte en/of onvrijwillige afwezigheid van Opdrachtnemer en/of Vervangers, tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, staking, overheidsmaatregelen (inclusief overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID, andere epidemieën en pandemieën), (tijdelijke) onbereikbaarheid en/of ontoegankelijkheid van de locatie van Opdrachtgever, dan wel op een door haar aangewezen locatie, netwerkaanvallen waaronder DOS of DDos aanvallen, niet aanwezige en/of functionerende voorzieningen op de locatie van Opdrachtgever, dan wel op een door haar aangewezen locatie, onderbrekingen of storingen in de stroom-, internet en/of telecommunicatievoorzieningen en brand en andere calamiteiten.

6.5.            Voor zover in het Voorstel en/of de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

6.6.            De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

7.                (TUSSENTIJDSE) BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1.            De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Partijen sluiten hierbij artikel 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek uit.

7.2.            De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat een nadere handeling door een Partij wordt vereist, op het moment dat alle Diensten zijn afgerond.

7.3.            Een Partij kan de Overeenkomst met directe werking opzeggen door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere Partij indien de andere Partij (i) niet in staat is haar schulden te voldoen en/of in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, en/of (ii) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd en/of (iii) indien de andere Partij een schuldsanering treft.

7.4.            Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst gedeeltelijk opzegt, dan is Opdrachtnemer bevoegd deze opzegging te kwalificeren als een opzegging van alle Diensten onder de Overeenkomst.

7.5.            Een Partij kan deze Overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere Partij, indien de andere Partij tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn herstelt.

7.6.            De Opdrachtnemer behoudt bij een beëindiging van de Overeenkomst op basis van artikel 7.1 t/m 7.5 aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Diensten.

7.7.            Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om betaling te vorderen van de facturen is Opdrachtgever verplicht om alle schade en kosten te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van een opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, alle door Opdrachtnemer in verband met de Diensten gemaakte kosten, gedane investeringen, reeds aangegane verplichtingen en het bezettingsverlies.

7.8.            Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van kracht tussen Partijen.

8.                EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1.            Opdrachtnemer behoudt de eigendom van alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, totdat de Opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.2.            Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, zijn betalingsverplichtingen, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, is Opdrachtnemer zonder enige sommatie, in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het gehuurde/gekochte terstond terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.

9.                OVERIGE BEPALINGEN

9.1.            Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan en/of tot het moment dat de overmacht als bedoeld in artikel 6.3 is geëindigd.

9.2.            Partijen staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid.

9.3.            De uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9.4.            Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

10.             TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

10.1.         Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2.         Alle geschillen die verband houden met rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer is gevestigd.